Get Adobe Flash player

Terms and conditions

Wij hanteren de volgende regels mbt verhuur kamer

€ 500, borg, pp € 250 per extra persoon.

€ 250,00 éénmalig administratie en registratie kosten,
€ 50 pp per jaar servicekosten ( deze worden verekend met de borg )

 

Onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel 1:

Deze overeenkomst gaat in op
Voor bepaalde/onbepaalde tijd van
(*Doorhalen wat NIET van toepassing is.)

Artikel 2:

1,  De huurprijs bedraagt € betsaat uit:

2,  Het hiervoor genoemde totaalbedrag zal huurder bij vooruitbetaling aan verhuurder voldoen in kontanten tegen afgifte van kwitantie/Storting of overschrijving op verhuurders rekeningnummer
T.N.V.
(*Doorhalen wat NIET van toepassing is.)

3,  De eerste betalingdstermein vervalt op

Artikel 3:

De kale huur kan ieder jaar door verhuurder worden verhoogd volgens de ten tijde van de verhoging geldende wettelijke regels en overheidsvoorschriften.

Artikel 4:

1,  Naast de kale huurprijs ovat de huurprijs tevens een vergoeding voor de volgende levering van zaken en diensten:
gas/water/licht upc en internet.

2,  Jaarlijks verstrekt verhuurder een huurder een gespecifeceerde overzicht van de kosten van de verrichte leveringen en diensten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en door de huurder als voorschot betaalde kosten worden jaarlijst verrekend. Het voorschotbedragkan door de verhuurder eenmaal per jaar worden gewijzigd, wanneer de kostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5:

De kosten van het verbruik van water,gas,electriciteit en de kosten voor levering van radio en tv signalen zijn voor rekening van huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6:

Huurder dient de van overheidswege met betrekking tot het gebruik van het gehuurde geheven lasten te dragen, voor zover de desbetreffende heffing of aanslagen op zijn naam zijn gesteld welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor het einde van huurovereenkomst nof door en  op kosten van huurder verricht moeten worden.

3,   Voor tijdens de huurtijd door de huurder aangebrachte veranderingen als bedoeld in artikel 12 geld bij het einde van huur het volgende:
      A, verhuurder kan vorderen dat zonder aangebrachte veranderingen door huurder toestemming ongedaan worden gemaakt.
      B, Verhuurder kan ongedaanmaking vorderen van met zijn toestemming aangebrachte verandering, indien verhuurder bij het verlenen van zijn toestemming voorwaarden heeft gesteld, waaraan huurder niet of niet behoorlijk blijkt te hebben voldaan, of indien huurder niet heeft voldaan aan aan zijn onderhoudsverplichting ingevolge het bepaalde in art. 12 lid 5
      C, Verhuurder kan in ieder geval de ongedaanmaking vorderen van de met zijn toestemming aangebrachte veranderingen, indien hij zulks bij het verlenen van van zijn toestemming als voorwaarden heeft gesteld
      D, Huurder is ten allen tijden gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen ongedaan te maken,
           mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat waarin dit zich bij aanvangvan de huur bevond.

4,   Aan het eind van de huurovereenkomst zal een eindopname plaatsvinden. Indien bij deze opname blijkt dat de huurder niet heeft voldaan aan zijn verlichtingen tot herstel en eventuele ongedaanmaking van verrandereringen, is hij van rechtswege in verzuim en is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op ksoten van huurder te te (doen) uitvoeren.

5,   De na beëindiging van de huur door huuder in het  gehuurde achtergelaten zaken vervallen aan verhuurder en worden op kosten van huurder verwijderd waarbij, waarbij tot geen enkele vergoeding is gehouden. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op zaken die huurder heeft overgedragen aan opvolgende huurder, mits verhuurderschriftelijk van deze overdracht op de hoogte isgesteld.

Artikel 16:
1,   Bij het aangaan van de huuroveraankomst voldoet huurder, tot zekerheid voor de nakoming van  zijn verplichtingen uit deze huurovereenkost, aan verhuurder een waarborgsom van € 500,00.

2,   De waarborgsom zal aan huurder worden terug betaald binnen drie maanden  na beeindiging van de huurovereenkomst, onder aftrek van hetgeen verhuurder nog van huurder heeft te vorderen

Artikel 17:
Indien huurder tekort komt in de nakoming van enige verplichting die ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en verhuurder in verband daarmeebuiten gerechtelijke kosten moet maken, komen deze kosten voor rekening van huurder. Deze kosten worden in geval van wanbetaling gesteld op 15% van het doorhuurder verschuldigd bedrag met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van verhuurder de wettelijke kostente vorderen, voor zover deze hoger zijn.

Artikel 18:
Verhuurder kan alle aanzeggingen, mededelingen of verklaringen aan huurder die betrekking hebben op de huurovereenkomst, de uitvoering en beeindiging daaaronder begrepen, rechtsgeldig doen aan het adres van het gehuurde, zolang huurder verhuurder niet schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld.

Artikel 19:
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorzietgelden de wettelijke bepalingen.

Artikel 20:
Tussen partijden is voorts overeengekomen:
………………………………………………………………
dat de kamer wordt verhuurd /en bewoond door een pers. Door gebruik van derde wordt de contract direct ontbonden.En ook bij wanbetaling/wangedrag wordt de contract ook ontbonden.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artikel 21:
het is niet toegestaan om hiusdieren op de kamers of in de gezamelijke ruimten te plaatsen. dit geld voor alle dier soorten.

Artikel 22:
van de borg wordt er jaarlijks € 50,- afgeschreven voor onderhoud en afschrijving van de gezamelijke duurzame apparatuur zoals:was/afwasmachine

Artikel 23:
bij wangedrag/wanbetaling kan de huurovereenkomst direct ontbonden worden.bij telate betaling krijg je een waarschuwing en het gevolg is het ontbinding van het contract.bij niet betaling wordt het contract per direct ontbonden.bij wangedrag verstaan wij ruzie met mede bewoners of bij onenigheid met de huiseigenaar waardoor de huiseigenaar het contract per direct kan beindigen.
Aldus in Duplo opgemaakt en ondertekent te
Huurder……………………………………Huurder op…………………….
Verhuurder……………………………………